Javna objava projekta


 

KAŠTIJUN d.o.o.
Forum 1
52100 PULA
OIB: 72690321172


Sukladno ?lanku 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016) Kaštijun d.o.o. objavljuje:

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2017. GODINI

 

Redni
broj
Br. Ugovora PREDMET UGOVORA EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
VRSTA
PROVEDENOG
POSTUPKA (?L.
15. ZJN 2016)
NAZIV
ODABRANOG
PONUDITELJA
DATUM
SKLAPANJA
UGOVORA
ROK NA KOJI JE
SKLOPLJEN UGOVOR
IZNOS
SKLOPLJENOG
UGOVORA (bez PDV?
a) u kn
KONA?NI DATUM
ISPORUKE ROBA ILI
USLUGA
KONA?NI IZNOS PLA?EN
PREMA UGOVORU (sa PDV?
om) u kn
1. U?8/2017 Ugovor o pruanju usluge izrade
elaborata gospodarenja
otpadom
OO?JN ?2 Jednostavna
nabava
IPZ Uniprojekt TERRA
d.o.o.
08.02.2017. 30 dana 24.000,00 08.03.2017. 30.000,00
2. U?9/2017 i U?9?
I/2017
Ugovor o obavljanju
knjigovodstvenih usluga za
2016. godinu i Dodatak Ugovoru
OO?JN?3 Jednostavna
nabava
Coin d.o.o. 02.01.2017., 28.12.2017. 31.12.2017. 5.100,00 kn mjese?no,
350 kn/sat
savjetodavne usluge
28.02.2018. 99.312,50 kn
3. U?10/2017 Ugovor o odravanju sustava
kontrolinga
OO?JN?4 Jednostavna
nabava
Coin d.o.o. 02.01.2017. 31.12.2017. 2.000,00 kn
mjese?no/24.000,00
kn godišnje
31.12.2017. 30.000,00
4. U?13/2017 Ugovor o nabavi opreme ? radni
stroj (nabava po grupama ?
Grupa 2)
E?MV?2/2016 Otvoreni
postupak nabave
male vrijednosti
PK d.o.o. 18.04.2017. 90 dana od dana
sklapanja ugovora
546.400,00 kn 18.07.2017. 683.000,00 kn
5. U?15/2017 Ugovor o nabavi alata i opreme E?VV?2/2016 Otvoreni
postupak nabave
velike vrijednosti
O?K?TEH d.o.o. 26.04.2017. 90 dana od dana
sklapanja ugovora
2.605.601,54 kn 26.07.2017. 3.257.001,93 kn
6. U?16/2017 Ugovor o izradi geodetskog
elaborata
OO?JN?29 Jednostavna
nabava
A.G.G. d.o.o. 03.05.2017. sklapanja 20 dana od ugovora dana 26.200,00 kn 18.05.2017. 32.750,00 kn
7. U?18/2017 Ugovor o nabavi goriva ? Grupa 1 E?VV 1/2016 Otvoreni
postupak nabave
velike vrijednosti
CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o.
29.06.2017. 365 dana od dana
sklapanja ugovora
1.384.880,00 kn 29.06.2018. Izvršenje u tijeku
8. U?19/2017 Ugovor o nabavi goriva ? Grupa
2
E?VV 1/2016 Otvoreni
postupak nabave
velike vrijednosti
CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o.
15.02.2018. 365 dana od dana
sklapanja ugovora
2.508.000,00 15.02.2019. Izvršenje u tijeku
9. U?22/2017 iskoristivosti energetskih potencij TO?JN?47 Jednostavna
nabava
ENERKON d.o.o. 26.05.2017. sklapanja 90 dana od ugovora dana 196.000,00 kn 20.09.2017. 245.000,00 kn
10. U?23/2017 Ugovor o javnoj nabavi javno
dostupnih telekomunikacijskih
usluga u nepokretnoj
elektroni?koj komunikacijskoj
mrei i usluga davanja pristupa
Internetu
OS?3 Okvirni sporazum METRONET
TELEKOMUNIKACIJE
d.d.
02.07.2017. 12 mjeseci od datuma
potpisa
mjese?ni obra?un
prema jedini?nim
cijenama/godišnja
vrijednost okvirnog
sporazuma
1.753.516,00 kn
02.07.2018. Izvršenje u tijeku
11. U?31/2017 Ugovor o poslovnoj suradnji
(usluga tehni?kih pregleda i
registracije)
TO?JN?30 Jednostavna
nabava
EUROAGRAM TIS
sd.o.o.
30.08.2017. 31.12.2017. prema iznosima
naknada propisanih
aktom ministra
unutarnjih poslova
31.12.2017. 125.991,62 kn
12. U?35/2017 i U?
35?I/2017
Ugovor za nabavu osobnog
vozila ? Pick Up teretno vozilo?
Grupa 2
TO?E?MV?
12/2017
Otvoreni
postupak nabave
male vrijednosti
PORSCHE INTERAUTO
d.o.o.
25.09.2017.,
Dodatak I
Ugovora
27.09.2017.
90 dana od dana
sklapanja ugovora
257.921,02 kn 08.12.2017. 359.526,28 kn
13. U?34/2017, U?
34?I/2017 i U?
34?II/2017
Ugovor za nabavu osobnog
vozila ? multifunkcionalno kombi
vozilo?Grupa 2
TO?E?MV?
12/2017
Otvoreni
postupak nabave
male vrijednosti
PORSCHE INTERAUTO
d.o.o.
25.09.2017.,
Dodatak I
Ugovora
27.09.2017. i
Dodatak II
Ugovora od
13.11.2017.
90 dana od dana
sklapanja ugovora
305133,22, 13.11.2017. 408.689,32 kn ; 402.605,96 kn
14. U?33/2017 i U?
33?I/2017
Ugovor za nabauvu osobnog
vozila ? limuzina?Grupa 1
TO?E?MV?
12/2017
Otvoreni
postupak nabave
male vrijednosti
PORSCHE INTERAUTO
d.o.o.
25.09.2017. i
Dodatak Ugovora
od 27.09.2017.
90 dana od dana
sklapanja ugovora
199.461,59 kn 05.10.2017. 294.678,18 kn
15. U?36/2017 UgovoR za opskrbu elektri?nom
energijom
TO?E?MV?
10/2017
Otvoreni
postupak nabave
male vrijednosti
HRVATSKI TELEKOM
d.d.
UGOVOR NIJE KONZUMIRAN
16. u?37/2017 Provo?enje dezinfekcije,
dezinsekcije, deratizacije i
suzbijanje nepoeljne vegetacije
TO?JN?25 Jednostavna
nabava
DEZINSEKCIJA d.o.o. 27.10.2017. sklapanja 365 dana od ugovora dana 183.546,53 kn 27.10.2018. Izvršenje u tijeku
17. U?53/2017 Ugovor o javnoj nabavi
telefonskih usluga
OS?2 Okvirni sporazum HRVATSKI d.d. TELEKOM 22.11.2017. potpisivanja 12 mjeseci od Ugovora dana mjese?ni obra?un
prema jedini?nim
cijenama/godišnja
vrijednost okvirnog
sporazuma
2.132.848,32 kn
22.11.2018. Izvršenje u tijeku
18. U?55/2017 Ugovor u pruanju usluge izrade
dokumentacije uz zahtjev za
finaciranje optimizacije projekta
CGO Kaštijun
TO?JN?60 jednostavna
nabava
EMS d.o.o. 16.11.2017. 20 kalendarskih dana
od dana potpisivanja
Ugovora
69.500,00 kn 02.12.2017. 86.875,00
19. U?56/2017 Ugovor za nabavu maziva i ulja
za potrebe Kaštijun d.o.o.
TO?JN?7 Jednostavna
nabava
AUTO HRVATSKA
AUTODIJELOVI d.o.o.
11.12.2017. 365 dana od dana
sklapanja ugovora
135.019,31 kn 11.12.2018. Izvršenje u tijeku
20. U?57/2017 Ugovor o izvršenju usluge
izmjene i dopune Internet
stranice
OO?JN?19 Jednostavna
nabava
FWD GRUPA obrt za
ra?unalne djelatnosti
15.12.2017. 60 dana od dana
primitka dokumentacije
i podataka u digitalnom
obliku od strane
Naru?itelja
38.760,00 kn 15.12.2018. Izvršenje u tijeku
21. U?58/2017 Ugovor za nabavu asditiva?
AdBlue
TO?JN?33/2017 Jednostavna nabava BENUSSI d.o.o. 13.12.2017. sklapanja 365 dana Ugovora od dana 38.000,00 kn Izvršenje u tijeku Izvršenje u tijeku
22. U?59/2017 Ugovor o isporuci kemikalija za
potrebe laboratorija CGO
Kaštijun
TO?JN?13 Jednostavna
nabava
DEM d.o.o. 15.01.2018. sklapanja 365 dana od ugovora dana 55.125,20 kn 15.01.2019. Izvršenje u tijeku
23. U?60/2017 Ugovor o isporuci kemikalija za
potrebe CGO Kaštijun
TO?JN?60 Jednostavna
nabava
IVERO d.o.o. 30.01.2018. sklapanja 365 dana od ugovora dana 188.037,50 kn 30.01.2019. Izvršenje u tijeku
24. U?65/2017 Ugovor o podršci i odravanju
sustava vatrodojave i CO ?
detekcije CGO Kaštijun
TO?JN?22 Jednostavna
nabava
PARTNER ELECTRIC
UTC d.o.o.
19.02.2018. na odre?eno vrijeme od
1 (jedne) godine od
dana primjene/od dana
pregleda lokacije i
opreme izvršenja usluge
68.998,00 kn 19.02.2019. Izvršenje u tijeku
25. U?66/2017 Ugovor uo pruanju usluge
izrade dokumentacije o nabavi
za radove i uslugu nadzora nad
radovima optimizacije projekta
CGO Kaštijun te sudjelovanje u
postupku javne nabave
TO?JN?57/2017 Jednostavna
nabava
EMS d.o.o. 29.12.2017. 26.02.2018. 196.000,00 kn 26.02.2018. 245.000,00

 

 
 

Naru?itelj: KAŠTIJUN d.o.o. Pula

Adresa: Forum 1, 52100 Pula

OIB: 72690321172

Na temelju ?lanka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naru?itelj donosi:

 

PLAN NABAVE za 2017. godinu

- II. IZMJENA I DOPUNA PLANA –

Tehni?ki odjel –

 

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

[kn bez PDV-a]

Vrsta postupka javne nabave

Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Planirani po?etak postupka javne nabave

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

   

NABAVA VELIKE VRIJDNOSTI

         

1

TO-E-VV-1

Rezervni dijelovi i potrošni materijal za MBO postrojenje

1.840,000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

2

TO-E-VV-2

Pogonsko gorivo za vozila i radne strojeve

4.850.000,00

Otvoreni

ugovor

prosinac 2017

365 dana

   

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

         

3

TO-E-MV-1

Zaštitarske usluge - CGO Kaštijun

500.000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

4

TO-E-MV-2

Materijal i oprema za baliranje goriva iz otpada

840.000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

5

TO-E-MV-3

Kemikalije i kemijski proizvodi - MBO

400.000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

6

TO-E-MV-4

Redovno i interventno odravanje automatske mjerne postaje

500.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

7

TO-E-MV-5

Redovne i periodi?ne inspekcijske kontrole i pregledi tehni?kih sustava, ure?aja, strojeva, alata i opreme

250.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

8

TO-E-MV-6

Rezervni dijelovi za teretna vozila i radne strojeve

236.000,00

Otvoreni

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

10

TO-E-MV-7

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - MBO

1.261.375,00

Otvoreni

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

11

TO-E-MV-8

Laboratorijska ispitivanja - akreditirana tijela

500.000,00

Otvoreni

ugovor

kolovoz 2017

Do 31.12.2017.

12

TO-E-MV-9

Usluga - zbrinjavanje/skladištenje SRF

2.000.000,00

Otvoreni

ugovor

lipanj 2017

Do 31.12.2017.

13

TO-E-MV-10

Opskrba elektri?nom energijom

1.500.000,00

Otvoreni

ugovor

lipanj 2017

365 dana

14

TO-E-VM-11

Osobno vozilo - limuzina

200.000,00

Otvoreni

ugovor

lipanj 2017

90 dana

Teretno vozilo – pick up

270.000,00

Osobno vozilo – multifunkcionalno kombi vozilo

320.000,00

   

JEDNOSTAVNA NABAVA

         

15

TO-JN-1

Ukapljeni naftni plin

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

16

TO-JN-2

Najam osobnog vozila

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

svibanj 2017

365 dana

17

TO-JN-3

Generator vodika - automatska mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

60 dana

18

TO-JN-4

Slubena radna i zaštitna odje?a, obu?a i oprema

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

19

TO-JN-5

Stru?ne izobrazbe, obuke i usavršavanja djelatnika – obrazovni te?ajevi i seminari, savjetovanja, simpoziji, radionice i konferencije

56.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

sije?anj 2017

365 dana

20

TO-JN-6

Interventno odravanje i popravci MBO postrojenja

60.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

21

TO-JN-7

Maziva i ulja za MBO postrojenje

137.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj listopad 2017

365 dana

22

TO-JN-8

Interventno odravanje i popravci UPOV postrojenja

195.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

23

TO-JN-9

Rezervni dijelovi za UPOV postrojenje

346.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

24

TO-JN-10

Potrošni materijal za UPOV postrojenje

190.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

25

TO-JN-11

Maziva i ulja za UPOV postrojenje Potrošni materijal

43.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

26

TO-JN-12

Laboratorijska oprema

85.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

27

TO-JN-13

Kemikalije i kemijski proizvodi za laboratorij i UPOV

60.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

28

TO-JN-14

Materijal i rezervni dijelovi za opremu odlagališta

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

29

TO-JN-15

Potrošni materijal za odlagalište

199.000,00

Jednostavna nabava

30

TO-JN-16

Redovno i interventno odravanje trafostanice

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

31

TO-JN-17

Redovno i interventno odravanje diesel agregata

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

32

TO-JN-18

Redovno i interventno odravanje praonice za teretna vozila i pranje podvozja vozila

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

33

TO-JN-19

Redovno i interventno odravanje diesel crpke

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

34

TO-JN-20

Redovno i interventno odravanje sustava grijanja i hla?enja

80.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

35

TO-JN-21

Redovno i interventno odravanje sustava tehni?ke zaštite, alarmnog sustava i sustava videonadzora

40.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

36

TO-JN-22

Redovno i interventno odravanje sustava dojave i gašenja od poara

300.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

365 dana

37

TO-JN-23

Redovno odravanje sustava i opreme za po?etno gašenje poara (vatrogasni aparati)

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

365 dana

38

TO-JN-24

Odravanje hortikulture i vanjskih zelenih površina

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

39

TO-JN-25

Obvezne i preventivne dezinfekcijske, dezinsekcijske i deratizacijske mjere

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

40

TO-JN-25

Redovne i periodi?ne inspekcijske kontrole i pregledi opreme za po?etno gašenje poara

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

355 dana

41

TO-JN-27

Redovne i periodi?ne inspekcijske kontrole te umjeravanje diesel crpke

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

365 dana

42

TO-JN-28

Redovno i interventno odravanje osobnih vozila

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

43

TO-JN-29

Redovno i interventno odravanje teretnih vozila i

radnih strojeva

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

44

TO-JN-30

Tehni?ki pregledi i registracije vozila

150.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

oujak 2017

365 dana

45

TO-JN-31

Potrošni materijal za teretna vozila i radne strojeve

57.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

46

TO-JN-32

Maziva i ulja za teretna vozila i radne strojeve

47.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

47

TO-JN-33

AdBlue i aditivi za teretna vozila i radne strojeve

150.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

48

TO-JN-34

Prijevoz (šlepanje) vozila u slu?aju kvara

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

svibanj 2017

365 dana

49

TO-JN-35

Redovno i interventno odravanje i zamjena pneumatika i guma za vozila i radne strojeve

26.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

svibanj 2017

365 dana

50

TO-JN-36

Autogume – teretna vozila

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

51

TO-JN-37

Informati?ke usluge te redovno i interventno odravanje ra?unala i ra?unalne opreme

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

52

TO-JN-38

Projektiranje i implementacija centralnog sistemskog softvera

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

53

TO-JN-39

Projektiranje i implementacija knjigovodstvenog softvera

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

54

TO-JN-40

Projektiranje, implementacija i najam aplikativnog rješenja za gospodarenje otpadom

80.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

55

TO-JN-41

Mobilni telefoni

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

56

TO-JN-42

?iš?enje poslovnog prostora

120.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

57

TO-JN-43

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - UPOV

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

58

TO-JN-44

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - odlagališta

99.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

59

TO-JN-45

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - transport

101.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

60

TO-JN-46

Monitoring odlagalištateh

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

rujan 2017

365 dana

61

TO-JN-47

Elaborat iskoristivosti energetskih potencijala CGO-a Kaštijun

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

travanj 2017

90 dana

62

TO-JN-48

Studija Izvodljivosti

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

90 dana

63

TO-JN-49

Odravanje - ?iš?enje separatora ulja i masti sustava odvodnje CGO-a

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

64

TO-JN-50

Odvoz i zbrinjavanje koncentrata iz UPOV

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

65

TO-JN-51

Materijal i dijelovi za teku?e investicijsko odravanje gra?evinskih objekta i opreme

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

rujan 2017

365 dana

66

TO-JN-52

Rezervni i potrošni dijelovi za elektri?ne sustave (trafostanica, agregati, vanjska rasvjeta)

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

67

TO-JN-53

Alati i oprema za odravanje

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

68

TO-JN-54

Sitan inventar (alati, arulje, kabeli)

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

69

TO-JN-55

Implementacija sustava upravljanja kvalitetom

70.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

90 dana

70

TO-JN-56

Usluga- sustav otplinjavanja odlagališta - vo?enje

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

71

TO-JN-57

Izrada dokumentacije za nadmetanje za optimizaciju projekta CGO Kaštijun

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

prosinac 2017

30 dana

72

TO-JN-58

Izrada geodetskog elaborata

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

rujan 2017

60 dana

73

TO-JN-60

Nabava kemikalija za potrebe CGO-a Kaštijun

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

rujan 2017

365 dana

74

TO-JN-61

Izrada dokumentacije uz zahtjev za financiranje optimizacije projekta

69.900,00

Jednostavna nabava

ugovor

listopad 2017

60 dana

75

TO-JN-62

Analiza - metanogena frakcija

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

listopad 2017

30 dana

   

Odgovorna osoba naru?itelja:

Pula,02.10.2017.

MP

 
   

Predsjednik uprave

Darko Višnji?, dipl.ing.gra?.

 
 

Naru?itelj: KAŠTIJUN d.o.o. Pula

Adresa: Forum 1, 52100 Pula

OIB: 72690321172

Na temelju ?lanka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naru?itelj donosi:

 

PLAN NABAVE za 2017. godinu

IZMJENA I DOPUNA PLANA -

ODJEL ZA op?E POSLOVE –

 

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

[kn bez PDV-a]

Vrsta postupka javne nabave

Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Planirani po?etak postupka javne nabave

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

(u danima)

OKVIRNI SPORAZUM

1

OS-1

Premija osiguranja imovine

435.000,00

Otvoreni postupak

Okvirni sporazum

2017.

365

2

OS-2

Mobilna telefonija

30.000,00

Otvoreni postupak

Okvirni sporazum

2017.

365

3

OS-3

Fiksna telefonija

48.000,00

Otvoreni postupak

Okvirni sporazum

2017.

365

NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI

1

OO-E-VV-1

Gorivo iz otpada

2.000.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor

Srpanj 2017

do 31.12.2017.

JEDNOSTAVNA NABAVA

1

OO-JN-1

Uredski materijal

70.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

2

OO-JN-2

Izrada elaborata gospodarenja otpadom

50.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

travanj 2017.

90

3

OO-JN-3

Knjigovodstvene usluge

94.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

4

OO-JN-4

Odravanje kontrolinga

36.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

5

OO-JN-5

Odvjetni?ke usluge

50.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

srpanj 2017.

180

6

OO-JN-6

Javno-biljeni?e usluge

30.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

7

OO-JN-7

Toneri i tinte

30.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

8

OO-JN-8

Oprema – sitni inventar

25.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

srpanj 2017.

365

9

OO-JN-9

Odravanje uredske opreme

55.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

10

OO-JN-10

Zaštita na radu

50.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

srpanj 2017.

365

11

OO-JN-11

Lije?ni?ki pregledi radnika

20.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

oujak 2017.

365

12

OO-JN-12

Najam opreme- uprava

199.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

365

13

OO-JN-13

Najam - protokol

21.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

60

14

OO-JN-14

Najam ra?unalnih programa

100.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

15

OO-JN-15

Najam CLAUD –automatska mjerna postaja

50.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

365

16

OO-JN-16

Higijenski i potrošni materijal

20.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

17

OO-JN-17

Savjetovanje u postupku javne nabave

70.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

90

18

OO-JN-18

Izrada sustav upravljanja - uprava

20.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

rujan 2017.

90

19

OO-JN-19

Odravane WEB – Internet stranice

70.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

rujan 2017.

365

21

OO-JN-21

Izrada Plana gospodarenja otpadom

50.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

90

22

OO-JN-22

Izrada Plana hitnih intervencija - one?iš?enje

50.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

rujan 2017.

90

23

OO-JN-23

Usluga savjetovanja -naknada

199.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

90

24

OO-JN-24

Savjetovanje – upravljanje odlagališta (bioreaktora)

199.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

180

25

OO-JN-25

Izrada procjene rizika

199.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

180

26

OO-JN-26

Savjetovanje – sustav gospodarenja otpadom

33.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

 

27

OO-JN-27

Usluge fotokopiranja

35.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

sije?anj 2017.

365

28

OO-JN-28

Izrada projektne dokumentacija

199.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

kolovoz 2017.

365

29

OO-JN-29

Geodetske usluge

50.000,00

Jednostavna nabava

Ugovor

travanj 2017.

365

Tehni?ki odjel –

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

[kn bez PDV-a]

Vrsta postupka javne nabave

Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Planirani po?etak postupka javne nabave

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

   

NABAVA VELIKE VRIJDNOSTI

         

1

TO-E-VV-1

Rezervni dijelovi i potrošni materijal za MBO postrojenje

1.840,000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

2

TO-E-VV-2

Pogonsko gorivo za vozila i radne strojeve

4.850.000,00

Otvoreni

ugovor

prosinac 2017

365 dana

   

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

         

3

TO-E-MV-1

Zaštitarske usluge - CGO Kaštijun

500.000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

4

TO-E-MV-2

Materijal i oprema za baliranje goriva iz otpada

840.000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

5

TO-E-MV-3

Kemikalije i kemijski proizvodi - MBO

400.000,00

Otvoreni

ugovor

srpanj 2017

365 dana

6

TO-E-MV-4

Redovno i interventno odravanje automatske mjerne postaje

500.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

7

TO-E-MV-5

Redovne i periodi?ne inspekcijske kontrole i pregledi tehni?kih sustava, ure?aja, strojeva, alata i opreme

250.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

8

TO-E-MV-6

Rezervni dijelovi za teretna vozila i radne strojeve

236.000,00

Otvoreni

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

10

TO-E-MV-7

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - MBO

1.261.375,00

Otvoreni

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

11

TO-E-MV-8

Laboratorijska ispitivanja - akreditirana tijela

500.000,00

Otvoreni

ugovor

kolovoz 2017

Do 31.12.2017.

12

TO-E-MV-9

Usluga - zbrinjavanje/skladištenje SRF

2.000.000,00

Otvoreni

ugovor

lipanj 2017

Do 31.12.2017.

13

TO-E-VM-10

Opskrba elektri?nom energijom

1.500.000,00

Otvoreni

ugovor

lipanj 2017

365 dana

14

TO-E-VM-11

Osobno vozilo - limuzina

200.000,00

Otvoreni

ugovor

lipanj 2017

90 dana

Teretno vozilo – pick up

270.000,00

Osobno vozilo – multifunkcionalno kombi vozilo

320.000,00

   

JEDNOSTAVNA NABAVA

         

15

TO-JN-1

Ukapljeni naftni plin

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

16

TO-JN-2

Najam osobnog vozila

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

svibanj 2017

365 dana

17

TO-JN-3

Generator vodika - automatska mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

60 dana

18

TO-JN-4

Slubena radna i zaštitna odje?a, obu?a i oprema

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

19

TO-JN-5

Stru?ne izobrazbe, obuke i usavršavanja djelatnika – obrazovni te?ajevi i seminari, savjetovanja, simpoziji, radionice i konferencije

56.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

sije?anj 2017

365 dana

20

TO-JN-6

Interventno odravanje i popravci MBO postrojenja

60.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

21

TO-JN-7

Maziva i ulja za MBO postrojenje

137.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

22

TO-JN-8

Interventno odravanje i popravci UPOV postrojenja

195.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

23

TO-JN-9

Rezervni dijelovi za UPOV postrojenje

346.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

24

TO-JN-10

Potrošni materijal za UPOV postrojenje

190.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

25

TO-JN-11

Maziva i ulja za UPOV postrojenje

43.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

26

TO-JN-12

Laboratorijska oprema

85.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

27

TO-JN-13

Kemikalije i kemijski proizvodi za laboratorij i UPOV

55.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

28

TO-JN-14

Materijal i rezervni dijelovi za opremu odlagališta

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

29

TO-JN-15

Potrošni materijal za odlagalište

199.000,00

Jednostavna nabava

30

TO-JN-16

Redovno i interventno odravanje trafostanice

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

31

TO-JN-17

Redovno i interventno odravanje diesel agregata

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

32

TO-JN-18

Redovno i interventno odravanje praonice za teretna vozila i pranje podvozja vozila

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

33

TO-JN-19

Redovno i interventno odravanje diesel crpke

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

34

TO-JN-20

Redovno i interventno odravanje sustava grijanja i hla?enja

80.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

35

TO-JN-21

Redovno i interventno odravanje sustava tehni?ke zaštite, alarmnog sustava i sustava videonadzora

40.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

36

TO-JN-22

Redovno i interventno odravanje sustava dojave i gašenja od poara

300.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

365 dana

37

TO-JN-22

Redovno odravanje sustava i opreme za po?etno gašenje poara (vatrogasni aparati)

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

365 dana

38

TO-JN-22

Odravanje hortikulture i vanjskih zelenih površina

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

39

TO-JN-25

Obvezne i preventivne dezinfekcijske, dezinsekcijske i deratizacijske mjere

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

40

TO-JN-25

Redovne i periodi?ne inspekcijske kontrole i pregledi opreme za po?etno gašenje poara

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

355 dana

41

TO-JN-27

Redovne i periodi?ne inspekcijske kontrole te umjeravanje diesel crpke

30.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

studeni 2017

365 dana

42

TO-JN-28

Redovno i interventno odravanje osobnih vozila

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

43

TO-JN-29

Redovno i interventno odravanje teretnih vozila i

radnih strojeva

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

44

TO-JN-30

Tehni?ki pregledi i registracije vozila

150.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

oujak 2017

365 dana

45

TO-JN-31

Potrošni materijal za teretna vozila i radne strojeve

57.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

46

TO-JN-32

Maziva i ulja za teretna vozila i radne strojeve

47.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

47

TO-JN-33

AdBlue i aditivi za teretna vozila i radne strojeve

150.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

365 dana

48

TO-JN-34

Prijevoz (šlepanje) vozila u slu?aju kvara

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

svibanj 2017

365 dana

49

TO-JN-35

Redovno i interventno odravanje i zamjena pneumatika i guma za vozila i radne strojeve

26.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

svibanj 2017

365 dana

50

TO-JN-36

Autogume – teretna vozila

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

51

TO-JN-37

Informati?ke usluge te redovno i interventno odravanje ra?unala i ra?unalne opreme

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

52

TO-JN-38

Projektiranje i implementacija centralnog sistemskog softvera

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

53

TO-JN-39

Projektiranje i implementacija knjigovodstvenog softvera

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

54

TO-JN-40

Projektiranje, implementacija i najam aplikativnog rješenja za gospodarenje otpadom

80.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

55

TO-JN-41

Mobilni telefoni

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

56

TO-JN-42

?iš?enje poslovnog prostora

120.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

57

TO-JN-43

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - UPOV

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

58

TO-JN-44

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - odlagališta

99.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

59

TO-JED-45

Materijali i rezervni dijelovi za odravanje – SKLADIŠTE - transport

101.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

60

TO-JN-46

Monitoring odlagališta

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

rujan 2017

365 dana

61

TO-JN-47

Elaborat iskoristivosti energetskih potencijala CGO-a Kaštijun

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

travanj 2017

90 dana

62

TO-JN-48

Studija Izvodljivosti

199.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

90 dana

63

TO-JN-49

Odravanje - ?iš?enje separatora ulja i masti sustava odvodnje CGO-a

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

64

TO-JN-50

Odvoz i zbrinjavanje koncentrata iz UPOV

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

65

TO-JN-51

Materijal i dijelovi za teku?e investicijsko odravanje gra?evinskih objekta i opreme

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

rujan 2017

365 dana

66

TO-JN-52

Rezervni i potrošni dijelovi za elektri?ne sustave (trafostanica, agregati, vanjska rasvjeta)

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

67

TO-JN-53

Alati i oprema za odravanje

100.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

68

TO-JN-54

Sitan inventar (alati, arulje, kabeli)

20.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

69

TO-JN-55

Implementacija sustava upravljanja kvalitetom

70.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

srpanj 2017

90 dana

70

TO-JN-56

Usluga- sustav otplinjavanja odlagališta - vo?enje

50.000,00

Jednostavna nabava

ugovor

kolovoz 2017

365 dana

   

Odgovorna osoba naru?itelja:

Pula, 26.06.2017.

MP

 
   

Predsjednik uprave

Darko Višnji?, dipl.ing.gra?.

 
 

Naru?itelj: KAŠTIJUN d.o.o. Pula

Adresa: Forum 1, 52100 Pula

OIB: 72690321172

Na temelju ?lanka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naru?itelj donosi:

 

PLAN NABAVE za 2017. godinu

op?i sektor -

 

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

[kn bez PDV-a]

Vrsta postupka javne nabave

Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

(ugovor ili okvirni sporazum)

Planirani po?etak postupka javne nabave

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

(u danima)

1

2

3

4

5

6

7

8

JEDNOSTAVNA NABAVA

1.

OS-BN-1

Usluga pra?enja medija

6.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

2.

OS-BN-2

Odravanje fotokopirnog ure?aja

5.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

3.

OS-BN-3

Uredski materijal

30.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

4.

OS-BN-4

Izrada elaborata gospodarenja otpadom

50.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

90

5.

OS-BN-5

Knjigovodstvene usluge

84.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

6.

OS-BN-6

Odravanje kontrolinga

36.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

7.

OS-BN-7

Higijenski potrošni materijal i sredstva za ?iš?enje

30.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

8.

OS-BN-8

Toneri i tinte

20.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

9.

OS-BN-9

Zaštitna radna odje?a i obu?a

50.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

180

10.

OS-BN-10

Kompjuterska oprema

5.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

11.

OS-BN-11

Mobilni ure?aji

20.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

12.

OS-BN-12

Trošak prijevoza

2.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

13.

OS-BN-13

Poštanske usluge

10.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

14.

OS-BN-14

Usluga dostavne slube

10.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

15.

OS-BN-15

Najam ra?unalnih programa

100.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

16.

OS-BN-16

Zakup domene i hosting mailova

5.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

17.

OS-BN-17

Odnosi s javnoš?u i strateško savjetovanje

199.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

18.

OS-BN-18

Odvjetni?ke usluge

5.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

19.

OS-BN-19

Javnobiljeni?ke usluge

10.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

20.

OS-BN-20

Savjetovanje u postupku javne nabave

25.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

90

21.

OS-BN-21

Izrada sustava kontrole

20.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

22.

OS-BN-22

Uvo?enje i odravanje ISO sustava

150.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

23.

OS-BN-23

Odravanje WEB – Internet stranice

25.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

24.

OS-BN-24

Izrada Plana gospodarenja otpadom

50.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

90

25.

OS-BN-25

Izrada Plana hitnih intervencija - one?iš?enje

20.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

90

26.

OS-BN-26

Izra?un cijene usluge obrade otpada

199.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

90

27.

OS-BN-27

Savjetovanje - bioreaktor

199.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

180

28.

OS-BN-28

Bankarske usluge i FINA

17.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

29.

OS-BN-29

Usluge fotokopiranja (veliki formati), uvezivanja i sl.

5.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

30.

OS-BN-30

Izrada registra one?iš?enja okoliša

3.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

31.

OS-BN-31

Usluge stru?nog obrazovanja

15.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

32.

OS-BN-32

Stru?ni ?asopisi

5.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

33.

OS-BN-33

Literatura

5.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

34.

OS-BN-34

Troškovi objave nabave u NN

20.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

35.

OS-BN-35

Objava oglasa za zasnivanje radnog odnosa i sl.

20.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

36.

OS-BN-36

Lije?ni?ki pregledi zaposlenika

10.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

37.

OS-BN-37

Izrada projektne dokumentacija

199.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

38.

OS-BN-38

Geodetske usluge

50.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

39.

OS-BN-39

Dobava toplih napitaka i pi?a

7.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

40.

OS-BN-40

Troškovi reprezentacije

73.000,00 kn

Jednostavna nabava

Ugovor

2017.

365

NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI

1

O-VV 1

Troškovi vanjskog akreditiranog laboratorija

3.640.000,00

Nabava velike vrijednosti

Ugovor

2017

365

OKVIRNI SPORAZUM

1

E-VV

Premija osiguranja imovine

435.000,00 kn

Okvirni sporazum

Ugovor-Grad Pula

2017.

365

2

E-VV

Mobilna telefonija

30.000,00 kn

 

Okvirni sporazum

2017.

365

3

E-VV

Fiksna telefonija

48.000,00 kn

 

Okvirni sporazum

2017.

365

 

 
 

SUKOB INTERESA

Sukladno odredbi ?lanka 80. stavka 2. to?ke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16):

KATIJUN d.o.o. Pula kao javni naru?itelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu Zakona o javnoj nabavi, sa sljede?im gospodarskim subjektom:

- MED EKO SERVIS d.o.o. Medulin, OIB: 68103986020

 
 

ISHO?ENA OKOLINA DOZVOLA ZA CGO KATIJUN

 

Ministarstvo zatite okolia i prirode s danom 05.03.2015. godine izdalo je Rjeenje o okolinoj dozvoli za upanijski centar za gospodarenje otpadom CGO Katijun nakon prethodno provedenog postupka sukladno Uredbi o okolinoj dozvoli (NN 8/14). Rijeenje okoline dozvole pogledajte OVDJE.

 

 

OKOLINA DOZVOLA- Obavijest:

 

Dana 19.01.2014 godina na stranicama Ministarstva zatite okolia i priode objavljen je Nacrt rjeenja o okolinoj dozvoli za projekt upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun. Nacrt rjeenja o okolinoj dozvoli moete vidjeti OVDJE. 

 

Javna rasprava o Stru?noj podlozi za isho?enje okoline dozvole za postrojenje upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun u Puli

 

U sklopu javne rasprave o Stru?noj podlozi za isho?enje okoline dozvole za postrojenje upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun u Puli dana 7. svibnja 2014. godine odrano je javno izlaganje.

 

Predstavnici operatera, tvrtke Katijun d.o.o. iz Pule i predstavnici izra?iva?a dokumentacije, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, su prikazali dokumentaciju koja je potrebna za ishodovanje okoline dozvole.

 

Javna rasprava traje do 17. svibnja 2014. godine pa se obavjetava javnost i zainteresirana javnost da je Stru?na podloga izloena u Upravnom odjelu za prostorno ure?enje, Forum 2, Pula, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, a Saetak za javnost u prostorima Mjesnog odbora Valdebek u Puli, Ulica pod murvom 2 od 8,30 do 12,30 sati i u sjeditu Istarske upanije u Puli, Flanati?ka 29, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.

 

Osim toga Stru?na podloga i Saetak za javnost dostupne su javnosti i na slubenim web stranicama Istarske upanije - www.istra-istria.hr, Grada Pule - www.pula.hr, a Stru?na podloga je i na web stranicama Ministarstva zatite okolia i prirode -  www.mzoip.hr.

 

Svi zainteresirani mogu do kraja javne rasprave, zaklju?no s 17. svibnjem, upisati svoje primjedbe, prijedloge i miljenja u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Istarska upanija, Upravni odjel za odrivi razvoj, 52100 Pula, Flanati?ka 29.

Miljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu ?itko napisani ne?e se uzeti u obzir u pripremi izvije?a o javnoj raspravi.

 

 

OKOLINA DOZVOLA - obavijest

 

Dana 9. travnja 2014. godine Upravni odjel za odrivi razvoj Istarske upanije, Odsjek za zatitu okolia i prirode objavio je javnu raspravu o Stru?noj podlozi za isho?enje okoline dozvole za postrojenje upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun u Puli. Javna rasprava otvorena je u trajanju od 30 dana od 17. travnja do 17. svibnja2014. godine, a javno izlaganje odrati ?e se 7. svibnja 2014. godine u Puli u Gradskoj pala?i , Forum 1 s po?etkom u 18 sati. Vie informacija moete saznati OVDJE. 

 

ZAHTJEV ZA ISHO?ENJE OKOLINE DOZVOLE

 

Dana 18.03.2014 godina na stranicama Ministarstva zatite okolia i priode objavljena je Informacija o zahtjevu za isho?enje okoline dozvole za projekt upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun. Informaciju o zahtjevu za isho?enje okoline dozvole moete vidjeti OVDJE.

 


 

 

OBJAVA PROJEKTA PREMA EBRD PROCEDURI

 

Financiranje izgradnje postrojenja za mehani?ko bioloku obradu otpada na upanijskom centru za gospodarenje otpadom Katijun je predvi?eno kroz kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD - European bank for reconstruction and development). Prije odobrenja kredita, EBRD zahtjeva niz aktivnosti  vezanih za objavu projekta i konzultacija s javno?u. Za svaki projekt se procjenjuje utjecaj na  drutvo i okoli, te se projekti klasificiraju prema vrsti, lokaciji, osjetljivosti i kategoriji.

Prema okolinoj politici EBRD-a projekt CGO Katijun klasificiran je kao A projekt". Za projekte A" kategorije obvezna je procjena utjecaja na okoli, to je istovjetno hrvatskom zakonodavstvu. Za projekt CGO Katijun ve? je provedena procedura procjene utjecaja na okoli te ga je Ministarstvo zatite okolia, prostornog ure?enja i graditeljstva Rjeenjem od dana 12. kolovoza 2008. ocijenilo prihvatljivim za okoli.

Potuju?i procedure EBRD-a za projekt izgradnje upanijskog centra za gospodarenje otpadom Katijun objavljuje se javni uvid projekta u trajanju od 120 dana, a dokumentacijom kako slijedi:

 

 1. Obavijest o upoznavanju javnosti s izvjetajem o procijeni utjecaja na okoli
 2. Saeti izvijetaj provedbenom postupku procjene utjecaja na okoli
 3. Plan informiranja javnosti i objave projekta 


RELEVANTNI DOKUMENTI:

 1. Sustav gospodarenja otpadom na podru?ju Istre i Kvarnera
 2. Prostorni plan Istarske upanije
 3. Prostorni plan Grada Pule
 4. Regionalni operativni program Istarske upanije
 5. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007 - 2015
 6. Plan gospodarenja otpadom Istarske upanije za razdoblje do 2015 godine
 7. Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje do 2015. godine
 8. Studija utjecaja na okoli CGO Katijun
 9. Situacija CGO Katijun