Javna nabava

Na temelju članka 33. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „KAŠTIJUN“ d.o.o. Pula za gospodarenje otpadom (pročišćeni tekst od 21.12.2015.), Odluke Uprave društva o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Kaštijun d.o.o. Pula od 01.03.2018.god. i Odluke Uprave društva o izmijeni i dopune odluke prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Kaštijun d.o.o. Pula, objavljuje se:


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU TVRTKE KAŠTIJUN d.o.o. PULA

(I izmjena i dopuna - potpuni tekst)


I PREDMET PRODAJE:
 1. Vrsta vozila: osobno
 2. Marka i tip: ŠKODA SUPERB AMBITION 2,0 TDI 4X4 DSG
 3. Registarska oznaka: PU 111 SC
 4. Godina proizvodnje: 2016.
 5. Datum prve registracije: 19.04.2016. god.
 6. Broj šasije: TMBCJ7NP7G7071397
 7. Snaga motora: 140 kW/190 KS
 8. Zapremnina motora: 1968 ccm
 9. EU norma: Euro 6
 10. CO2: 131 g/km
 11. Karoserija: Limuzina
 12. Boja vozila: magično crna metalik
 13. Broj vrata: 5
 14. Država proizvodnje: Češka
 15. Početna prodajna cijena vozila: 171.954,47 kn
 16. Procijenjena vrijednost vozila prema procjeni vještaka: 171.954,47 kn s PDV-om
 17. Isporuka je oslobođena PDV-a temeljem odredbi članka 27. Zakona o izmjeni i dopuni zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16)
 18. Stanje vozila: ispravno, očuvano, nisu vidljiva oštećenja
 19. Datum isteka registracije: 19. travnja 2018. god.
 20. Broj prijeđenih kilometara: 61.550 km
 21. Dodatna oprema: brisač zadnjeg stakla, aluminijski naplatci „ZEUS“ 7Jx17?ET40


II PREGLED VOZILA:

Vozilo se može pregledati u županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) “Kaštijun”, na adresi Premanturska cesta 215 u Puli, u srijedu 28. ožujka 2018. u vremenu od 08-12 sati.

III KRITERIJ PRODAJE:

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upučeno prodavaču po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

IV PRAVO SUDJELOVANJA:

Prodaja se vrši putem javnog natječaja i to javnim prikupljanjem pisanih ponuda. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe.

V JAMČEVINA:

Jamčevina za sudjelovanje u ovom postupku iznosi 5.000,00 kuna, a uplaćuje se u korist tvrtke Kaštijun d.o.o. Pula, Forum 1, 52100 Pula, IBAN HR1123600001101950436, model: HR00, poziv na broj: OIB uplatitelja. Uplaćena jamčevina mora biti vidljiva na računu prodavatelja na dan krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku natječaja, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 (osam) dana od dostave pisane obavijesti o ishodu prodaje. U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se vraća ponuditelju u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 (osam) dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.

U slućaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamate. U sluaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

VI SADRŽAJ PONUDE:

Pisana ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, OIB, presliku osobne iskaznice;
 • za pravne osobe: naziv, sjedište, OIB, presliku izvoda iz nadležnog registra, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje odnosno sklapanje kupoprodajnog ugovora;
 • kontakt podaci ponuditelja (ime i prezime, telefon, e-mail, adresa za dostavu oduke o odabiru i kupoprodajnog ugovora ukoliko je adresa različita od adrese prebivališta odnosno sjedišta);
 • dokaz o plaćenoj jamčevini;
 • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane;
 • ponuđena kupoprodajna cijena izražava se u kunama (cijena ponude piše se brojkama).

VII DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom ”PONUDA – NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA”, a predaju se putem pošte ili neposrednom predajom.

Adresa za dostavu ponude: KAŠTIJUN d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215, 52100 Pula. Rok do kada trebaju stići ponude bez obzira na način dostave je do 30.03.2018.god. do 12,00 sati, a kada će biti otvaranje ponuda.

Ponude se predaju poštom (preporučena pošiljka) ili osobno na adresi u Puli, Premanturska cesta 215.

Ponuditelj u roku za dostavu ponude može svoju ponudu izmijeniti i/ili dopuniti. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom (ovjerenom od strane ovlaštene osobe ponuditelja) odustati od svoje dostavljene ponude.

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja i/ili dopunjuje svoju ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena prodavatelju u trenutku postave posljednje izmjene i/ili dopune.

Izmjena i/ili dopuna ponude kao i odustajanje od ponude dostavlja se prodavatelju na isti način kao i osnovna ponuda odnosno preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu prodavatelja i to do roka za dostavu ponude bez obzira na način dostave.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda ili konačna ponuda se ne smije mijenjati. Varijante ponude odnosno alternativne ponude nisu dopuštene. Valjanost ponude treba biti 60 dana od dana određenog kao krajnji rok za dostavu ponude.Prodavatelj će na zahtjev ponuditelja izdati potvrdu o uplati jamčevine i potvrdu o zaprimanju ponude.

VIII ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom (u kunama).

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji sklopiti će se s ponuditeljem čiju je ponudu prodavatelj zaprimio ranije.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuditelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji odustane odnosno povuće svoju ponudu nakon isteka roka za dostavu pisanih ponuda gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je uplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, u roku do 30 (trideset) kalendarskih dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije.

Ako odabrani ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene i ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje poslije roka za dostavu ponuda, prodavatelj može odabrati slijedeću ponudu s najvišom cijenom ili izmijeniti odnosno odustati od ovog postupka prodaje vozila.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, ponude bez dokaza o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzimati u razmatranje.

Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponude vratit će se neotvorene ponuditelju.

IX OBVEZA KUPCA

Ponuditelj snosi sve troškove pripremanja i podnošenja ponude te nema pravo na naknadu istih.

Sve poreze i troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim vozilom odnosno ovjeru ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i za sve ostale vezane troškove sukladno važečim propisima, snosi kupac.

X KUPOPRODAJNI UGOVOR I PREUZIMANJE VOZILA

Kupac nakon izvršene uplate i zaključenja ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti vozilo, zajedno s ključevima (1+1) i pratećom dokumentacijom.

Tablice s registarskom oznakom vozila zadržava prodavatelj odnosno iste se ne prenose na kupca.

XI OSTALE NAPOMENE

Prodavatelj zadržava pravo na izmjene ovog Natječaja, o čemu će pravovremeno obavijestiti sve potencijalne ponuditelje putem internetske stranice www.kastijun.hr na kojoj je objavljen i Natječaj, te ukoliko se ukaže potreba i u interesu potencijalnih ponuditelja, produljiti rok za dostavu ponuda.

Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku odustati od ovog Natječaja za prodaju službenog vozila i prodaje službenog vozila.

Na postupak provedbe prodaje kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

Prodavatelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak prodaje u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Objavnom ovog javnog natječaja (I izmjena i dopuna- potpuni tekst) broj: 233 stavlja se izvan snage javni natječaj broj: 145/2018 objavljen dana 02.03.2018.god.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na službenoj internetskoj stranici tvrtke KAŠTIJUN d.o.o. Pula www.kastijun.hr.

Broj: 233/2018

PREDSJEDNIK UPRAVE

DARKO VIŠNJIĆ, dipl.ing.građ.