Javna nabava

Profil javnog naručitelja

Prema zakonu o javnoj nabavi, tvrtka KAŠTIJUN d.o.o Pula je javni naručitelj.

Profil tvrtke KAŠTIJUN d.o.o. Pula kao javnog naručitelja je:

KAŠTIJUN d.o.o. Pula
Premanturska cesta 215
52 100 Pula
MB: 2201941
OIB: 72690321172


 +385 (0) 52 638 660
 +385 (0) 52 638 662
 info@kastijun.hr
Glavna adresa naručitelja (URL): www.kastijun.hr

 

Spriječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16):

Tvrtka KAŠTIJUN d.o.o. Pula, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

KAŠTIJUN d.o.o. Pula, kao javni naručitelj, obvezna je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Sve objave prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Objava javne nabave

Nabava velike vrijednosti

Sve objave javne nabave velike vrijednosti objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic Daily

Nabava male vrijednosti

Sve objave javne nabave male vrijednosti objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Nabava ispod zakonskog praga

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna provodi se prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave društva „KAŠTIJUN“ d.o.o. Pula.