Plohe za otpad

 

Unutar ŽCGO „KAŠTIJUN" izgrađene su dvije odvojene plohe i to:

  • bioreaktorska ploha i
  • ploha za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada.

Nakon obrade komunalnog otpada u MBO postrojenju jedna od frakcija je i dijelomično stabilizirana biorazgradiva frakcija koja se odvozi na uređenu bioreaktorsku plohu.

Sustav za otplinjavanje tijela plohe sastoji se od sustava vertikalnih cijevi za odplinjavanje, spojnog cjevovoda i postrojenja za iskorištavanje proizvedenog bioplina.

Shematski prikaz mreže horizontalnih cijevi i vertikalnih bunara

Nakon popunjavanja bioreaktorske plohe do predviđenih gabarita, ista se zatvara sa pokrovnim brtvenim sustavom. Nakon polaganja brtvenog sloja slijedi proces dodavanja vode i iskorištavanja plina koji tokom vremena nastaje. Nakon što se iz tijela bioreaktorske plohe iscrpe sve rezerve plina, slijedi konačno zatvaranje tj. na pokrovni brtveni sustav se ugrađuje sloj za rekultiviranje i ozelenjivanje radi prilagodbe tijela odlagališta s okolnim prostorom.

Obrada procjednih voda koje nastaju procjeđivanjem kroz materijal na plohama, vrši se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi u sklopu ŽCGO Kaštijun.