Planovi nabave

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  javni naručitelj KAŠTIJUN d.o.o. Pula objavljuje Plan nabave.

Planovi nabave dostupni su na Elektroničkom oglasniku javne nabave.