Planovi nabave

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  javni naručitelj KAŠTIJUN d.o.o. Pula objavljuje Plan nabave.

 

 

 

Planovi nabave dostupni su na

Elektroničkom oglasniku javne nabave