Registar sklopljenih ugovora

 

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  javni naručitelj KAŠTIJUN d.o.o. Pula objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

 

 

 

 

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dostupan je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.