Postrojenje za obradu voda

 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) – služi za obradu otpadnih voda koje nastaju na lokaciji ŽCGO ''KAŠTIJUN''. Obrađena voda se ponovno koristi (re-use) unutar ŽCGO-a.