Opisi obrada u postrojenju

Na lokaciji ŽCGO Kaštijun nalazi se Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) koji se koristi za obradu slijedećih tokova otpadnih voda:

Sanitarne otpadne vode: vode koje nastaju u objektima unutar ŽCGO (higijenski prostori za osoblje)

Tehnološke otpadne vode:

  • Otpadne vode koje nastaju u procesu mehaničko-biološke obrade otpada
  • Otpadne procjedne vode koje nastaju u procesu anaerobne obrade otpada na bioreaktorskom odlagalištu i procjedne vode sa odlagališta neopasnog otpada

Oborinske vode: vode sa manipulativnih površina (prometnice unutar ŽCGO-a) koje se dodatno obrađuju na separatorima ulja i masti, te oborinske vode koje se prikupljaju sa krovova zgrada.

Otpadne vode se prikupljaju u zasebnim spremnicima smještenim u blizini UPOV-a, te se zatim biološki obrađuju u reaktorima tipa SBR (sequencing batch reactor = fazno šaržni reaktor) i na UV jedinici (gdje se vrši dezinfekcija pomoću ultraljubičastih zraka). Za obradu soli i teških metala, kao napredni procesi obrade voda, koriste se reverzne osmoze (RO).

Proces obrade voda zatvoreni je sustav jer se obrađena voda ponovno koristi (re-use) unutar ŽCGO Kaštijun za hlađenje u rashladnim tornjevima, za čišćenje zraka u skruberima, za sustav navodnjavanja hortikulture, za praonicu kamiona te u ostale tehnološke svrhe.

Za obradu aktivnog mulja (koji se koristi u SBR-u) predviđen je uguščivač i centrifuga za uklanjanje vode iz mulja.

UPOV sadrži i ostale dodatne pomoćne sustave kao što je oprema za pročišćavanje zraka (filteri za zrak s aktivnim ugljenom), spremnike za kemikalije i dozirne pumpe, stanica sa puhalima za zrak, te sva oprema za kontrolu i vođenje procesa (mjerni pretvornici/senzori i ostali uređaji). Proces je u potpunosti automatiziran te se kontrolira iz nezavisne kontrolne prostorije.