Metode obrade vode

Biološko-kemijska obrada otpadnih voda u SBR-u

Fazno šaržni reaktor (u nastavku SBR, eng. sequencing batch reactorse uvelike primjenjuju za obradu komunalnih i industrijskih otpadnih voda uključujući i procjedne vode sa odlagališta. 

Prikupljena otpadna voda sa ŽCGO ''KAŠTIJUN'' se biološki obrađuje u 5 faza koje se ciklički ponavljaju, a to su: faza punjenja, reakcije, taloženja, dekantiranja i faza mirovanja. U fazi reakcije otpadna voda se obrađuje u procesu denitrifikacije pod anoksičnim uvjetima, a potom se aerira u procesu nitrifikacije. Prema potrebi u SBR se doziraju kemikalije koje služe za održavanje neutralnog pH i one koje potiču rast određenih mikroorganizama u aktivnom mulju. Aktivni mulj se taloži na dnu uređaja u fazi taloženja, a iznad njega nastaje sloj čiste biološki obrađene vode. Faza dekantiranja osigurava uklanjanje izbistrene obrađena vode od aktivnog mulja. Na kraju procesa, u fazi mirovanja se po potrebi uklanja višak mulja, koji se dodatno obrađuje na uguščivaću i na centrifugi za isušivanje mulja.

Prednost SBRa je fleksibilnost i sposobnost prilagodbe upravljanja procesom pri različitim opterećenjima vode u cilju dobivanja biološki obrađene vode, koja se zatim usmjerava na daljnje napredne procese obrade vode. 

 

Sustav reverznih osmoza i UV jedinica za dezinfekciju

Osmoza je prirodni fenomen koji se događa kada su dvije otopine različite koncentracije otopljenih tvari odvojene polupropusnom membranom. Reverzna osmoza je preokret ovog prirodnog fenomena korištenjem vanjskog pritiska na otopinu koja ima veću koncentraciju otopljenih iona, što tjera vodu kroz polupropusnu membranu u suprotnom smjeru, ostavljajući otopljene ione i suspendirane čvrste tvari.

U reverznim osmozama se uklanjaju soli, anorganske tvari i teški metali, na način da se pri visokim tlakovima filtrira voda kroz membrane malih promjera pora, te na taj način nastaje čista demineralizirana voda (permeat) koja zadovoljava propise.

Kako bi se spriječio ponovni rast bakterija u obrađenoj vodi, ista se može dodatno obraditi pomoću ultraljubičastog zračenja i doziranjem kemikalija (natrijevog hipoklorita) u UV jedinici za dezinfekciju.