Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pristup informaciji omogućuje se:

  1. objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama KAŠTIJUNA d.o.o.                                                                           
  2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama. 
 

 Suzana Vračar Travica

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti putem:

 

+ 385 52 638 660
+ 385 52 638 662
info@kastijun.hr
KAŠTIJUN d.o.o., Premanturska cesta 215, 52 100 Pula.


KAŠTIJUN d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i NN 15/14).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA