Organi društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupštinu društva čine svi Članovi društva.

Filip Zoričić, predsjednik

Boris Miletić, član

NADZORNI ODBOR

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova. Po dva člana su predstavnici Grada Pula i Istarske županije te jedan je predstavnik radnika Društva.

Marino Drandić, predsjednik

Bojan Blagonić, zamjenik predsjednika

Valerio Drandić, član

Andrej Koštomaj, član

Aleksandar Frančešević - predstavnik radnika

 

 

 

Sjednice Nadzornog odbora: