Organi društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupštinu društva čine svi Članovi društva.

Filip Zoričić, predsjednik

Boris Miletić, član

NADZORNI ODBOR

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova. Po dva člana su predstavnici Grada Pula i Istarske županije te jedan je predstavnik radnika Društva.

Koviljka Aškić, predsjednica

Bojan Blagonić, zamjenik predsjednice

Valerio Drandić, član

Andrej Koštomaj, član

Sanela Vežnaver Bolonović, član - predstavnik radnika

 

 

Sjednice Nadzornog odbora: