Sustav gospodarenja otpadom Istarske županije

Prijašnji način gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji

Gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji se u prošlosti svodio na djelatnost skupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada sa niskim ili nikakvim stupnjem odvojenog prikupljanja korisnih dijelova otpada i opasnog otpada ili oporabe otpada.

Gospodarenje otpadom provodilo je 7 javnih komunalnih tvrtki koje upravljaju postojećim odlagalištima. Pokrivenost organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u Istarskoj županiji je preko 90 %.

Na području Županije postoji 7 službenih odlagališta otpada gdje se odlaže komunalni i neopasni proizvodni otpad, a to su odlagališta: Donji Picudo (Umag), Košambra (Poreč), Lokva Vidoto (Rovinj), Kaštijun, (Pula), Cere (Labin), Jelenčići (Pazin), Griža (Buzet).

7 odlagališta otpada bilo je ukupne površine od 36,8 ha gdje se godišnje odložilo oko 120.000 tona otpada. Od toga oko 80% predstavljalo je komunalni otpad a oko 20% neopasan proizvodni otpad. Ostali neopasan i opasan otpad iz industrije zbrinjavalo se putem ovlaštenih sakupljača i odvozi do ovlaštenih obrađivača na području Istarske županije i Hrvatske ili se izvozi sukladno međunarodnim propisima.

 

Integrirani sustav gospodarenja otpadom

Donošenjem Plana gospodarenje otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine osigurani su uvijeti za nastavak realizacije projekta izgradnje ŽCGO ''KAŠTIJUN'' i druge infrastrukture za integriranog sustava za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji.

U Istarskoj županiji je gradnjom infrastrukture za cjelovito i održivo gospodarenje otpadom osigurana usluga za sve stanovnike Istarske županije. Na učinkovit je način riješeno sakupljanje i odgovarajuća obrada i zbrinjavanje otpada koji ostaje nakon izdvajanja korisnih sirovina iz otpada. 

Tijekom provedbe projekta ŽCGO Kaštijun u Istarskoj županiji je izgrađeno šest (6) pretovarnih stanica (Labin, Pazin, Buzet, Umag, Poreč i Rovinj), planiranih i raspoređenih prema količinama otpada u županiji, radi osiguravanja racionalnog prijevoza otpada iz pretovarnih stanica u centar za gospodarenje otpadom u okviru projektnih aktivnosti. Osim izgradnje ŽCGO ''KAŠTIJUN'' nabavljeno je sedam tegljača i 20 specijalnih poluprikolica te ostala potrebna oprema i radni strojevi. Potaknute provedbom projekta neke jedinice lokalne uprave i samouprave (JLS) su pokrenule gradnju lokalne infrastrukture za održivo gospodarenje otpadom (reciklažna dvorišta, sortirnice, eko otoci), a dovršetkom ŽCGO-a sve JLS intenziviraju rad na tim poslovima.