ŽCGO Kaštijun

 

Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ (u nastavku ŽCGO) je projektiran i izgrađen sukladno hrvatskim i EU propisima i direktivama, vrstama i količinama otpada koje je potrebno obraditi te aktivnostima koje se odvijaju na Centru.

Na Centru se odvijaju sljedeći procesi:

  • preuzimanje i prihvat prikupljenog komunalnog otpada; 
  • biološka obrada;
  • mehanička obrada;
  • biološka obrada na bioreaktorskoj plohi;
  • obrada otpadnih voda.

ŽCGO „Kaštijun“ je ukupne površine 16,6 ha a sastoji se iz više tehničko tehnoloških cjelina od kojih su najvažnije ulazno - izlazna zona (5,2 ha), radna zona (2,9 ha) i zona za obradu i odlaganje otpada (8,5 ha).

Preuzimanje i prihvat komunalnog otpada

U ŽCGO „Kaštijun" otpad se prihvaća od isporučitelja javne usluge ili se s pretovarnih stanica doprema kamionima sa specijalnim poluprikolicama. Prilikom preuzimanja otpada vrši se kontrola, provjera dokumentacije i vaganje te se otpad upućuje na daljnju obradu. Sustav vođenja svih procesa (prihvata i obrade otpada) je potpuno automatiziran.

Otpad se istovaruje u prihvatnu jamu postrojenja za mehaničko-biološku obradu (u nastavku MBO).

Prije postupka obrade otpad se usitnjava. Usitnjavanjem i homogenizacijom osigurava se optimalnije vođenje procesa obrade.