Novosti


Kvaliteta zraka na Kaštijunu i u 2020. prve kategorije, bez prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica

18. ožujka 2021.

- Priopćenje za medije -

 


S ciljem informiranja građana o kvaliteti zraka zabilježenoj putem automatske mjerne postaje (AMP) na ŽCGO Kaštijun, želimo izvijestiti javnost o zaključcima redovnog Godišnjeg izvješća o rezultatima praćenja kvalitete zraka u 2020. godini , izrađenog od strane ovlaštenog laboratorija.

Promatrajući 2020. godinu, kvaliteta zraka na područje Kaštijuna i dalje je prve kategorije, što znači da je zrak čist te da nisu prekoračene granične vrijednosti praćenih parametara. U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka, kategorije kvalitete zraka utvrđuju se za svaki parametar posebno, a u odnosu na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava.

Treba pojasniti kako za ocjenu kvalitete zraka za lebdeće čestice PM2,5 nije propisana dnevna ili satna granična vrijednost već se promatra isključivo srednja godišnja vrijednost, koja je prema Izvješću za 2020. godinu bila značajno ispod dozvoljene granične vrijednosti.

Promatrajući razdoblje od početka 2021. godine, ŽCGO Kaštijun je nastavio s redovnim radom u okviru kapaciteta uobičajenih za ovaj dio godine, bez bilo kakvih dodatnih aktivnosti koje bi mogle utjecati na kvalitetu zraka na Kaštijunu.

Prema mišljenju akreditiranog laboratorija kojem je povjereno praćenje kvalitete zraka na AMP Kaštijun, povremene povišene koncentracije čestica PM10 i PM2,5 mogu se pripisati i meteorološkim uvjetima (niske temperature i temperaturna inverzija), spaljivanju korova ili zelenog granja u okolici Kaštijuna, ali i globalnom kretanju čestica u zraku, kao primjerice 24. veljače kad je Svjetska meteorološka organizacije objavila da iznad Europe i sjeverne Afrike “kruži” 14 milijuna tona saharske prašine, o čemu smo putem svojih mrežnih stranica građane izvjestili o mogućem povećanom indeksu kvalitete zraka. Navedene situacije utječu na izmjerene vrijednosti na AMP Kaštijun, međutim ne znači da su iste posljedica rada Centra i u javnosti se ponekad neosnovano dovode u direktnu vezu s radom Centra.

Obveza tvrtke Kaštijun d.o.o. je putem automatske postaje za praćenje kvalitete zraka osigurati kontinuirano praćenje zadanih/propisanih parametara, što svakodnevno i činimo. Praćenje kvalitete zraka, sukladno zakonu, obavlja akreditirani laboratorij EKONERG d.o.o. ovlašten od strane resornog Ministarstva, a svi podaci prenose se na mrežne stranicame Ministarstva, a dostupni su i putem stranice www.kastijun.hr.

Tvrtka Kaštijun putem akreditiranih i ovlaštenih laboratorija redovito provodi i sva ostala mjerenja definirana Okolišnom dozvolom - emisije u zrak, emisija u vode, praćenje stanja podzemnih voda te praćenje kvalitete zraka putem automatske mjerene postaje.

Tijekom 2020. godine proveden je nadzor od strane osam inspekcija i nisu utvrđena odstupanja niti nepravilnosti u radu. Iz svega navedenog vidljivo je kako odgovorno upravljamo zaštitom okoliša i da ŽCGO Kaštijun radi u skladu sa svim propisima i Okolišnom dozvolom.

KAŠTIJUN d.o.o.