AMP ŽCGO Kaštijun

U cilju praćenja stanja okoliša, unutar ŽCGO Kaštijun postavljena je automatska mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka. Praćenje kvalitete zraka i prijenos izmjerenih podataka na mrežne stranice nadležnog Ministarstva povjereno je ovlaštenom laboratoriju sukladno važećim propisima. 

Nadzirani parametri:

  • meteorološki pokazatelji: temperatura, oborina, relativna vlažnost, tlak, brzina i smjer vjetra;
  • pokazatelji onečišćenja: sumporovodik (H2S), amonijak (NH3), dušikovi spojevi (NOx), lebdeće ćestice (PM10, PM2,5), merkaptani.

Podatke o mjernoj postaji za praćenje kvalitete zraka i rezultati mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari objavljuje Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Izmjerene vrijednosti dostupne su na poveznici 

AMP ŽCGO Kaštijun